Zakres naszych usług:


 • sprawy dotyczące własność i ochrony własności;
 • zasiedzenie;
 • sprawy dotyczące współwłasności (np. jej zniesienie);
 • sprawy związane z użytkowaniem wieczystym;
 • sprawy dotyczące praw rzeczowych ograniczonych (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu);
 • sprawy o posiadanie i ochrona posiadania;
 • sprawy rozgraniczeniowe.
 • opracowanie i ocenianie umów zbycia nieruchomości;
 • pomoc w szeroko pojętych sprawach wieczystoksięgowych;
 • wsparcie prawnika w otrzymywaniu potrzebnych zezwoleń od instytucji samorządowych oraz państwowych w Lublinie i jego pobliżu;
 • sporządzanie i negocjowanie umów wynajmu lokali i całych budynków;
 • opracowywanie i negocjacje nad umowami dzierżawienia nieruchomości.

  Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań odszkodowawczych: w postępowaniu przedsądowym (np. wnioski do Towarzystw Ubezpieczeniowych, odwołania od ich decyzji) oraz kierowanie sprawy na drogę sądową, w przypadkach m. in.:

 • uszkodzenia ciała;
 • wypadków drogowych;
 • błędów w sztuce lekarskiej;
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • innych sprawy przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym.
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zabezpieczenie spadku;
 • postępowanie o zachowek;

  Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, a w tym również prawa budowlanego w szczególności poprzez:

 • doradztwo, przygotowanie opinii i pism, odwołań oraz skarg, w sprawach z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, rent planistycznych oraz opłat adiacenckich, opłat/kar za zajęcie pasa drogowego,
 • udzielanie porad prawnych w sprawach zgłaszania uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dochodzenia odszkodowań z tytułu zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, itp,
 • doradztwo prawne w sprawach o wywłaszczenie, w szczególności w zakresie przygotowania zarzutów do operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania, itp,
 • świadczenie pomocy na każdym etapie postępowania administracyjnego o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę praz pozwoleniu na użytkowanie, jak również doradztwo w sprawach dotyczących samowoli budowlanej,
 • przygotowanie oraz analizę umów o roboty budowlane, negocjowanie takich umów oraz wsparcie prawne na etapie ich wykonywania,
 • doradztwo prawne w sprawach o uzyskanie koncesji, jak również reprezentację przed organami właściwymi do udzielenia koncesji.
 • zapewnianie przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym stałej obsługi kancelarii adwokackiej w Lublinie i okolicach (co obejmuje np. przygotowywanie i ocenianie umów, reprezentację klienta w sprawach sądowych, uczestnictwo w negocjacjach, funkcja doradcza podczas posie dzeń Zarządu oraz Walnych Zgromadzeń);
 • doradztwo w kwestii zdecydowania się na właściwą formę prowadzenia własnej działalności;
 • wsparcie w procesie rejestracji spółki w KRS i wprowadzaniu tam wszystkich zaistniałych zmian;
 • opracowywanie projektów uchwał;
 • porady prawne wiążące się z prowadzeniem własnego biznesu.

Oprócz świadczenia klasycznej pomocy prawnej, oferujemy naszym Klientom prowadzone na bardzo wysokim poziomie, profesjonalne i ciekawe szkolenia, zarówno indywidualne jak i grupowe, w tym szkolenia dla pracowników firm i instytucji.

 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o separację;
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków;
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych;
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji;
 • sprawy o zaległe wynagrodzenia;
 • sprawy o odszkodowania;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy związane z mobbingiem;
 • sprawy związane z przyznaniem rent, emerytur i innych świadczeń z ZUS, KRUS itp.
 • zapewnianie profesjonalnych porad i reprezentacja klienta przez adwokata w postępowaniu przygotowawczym, jakie prowadzi policja bądź prokuratura w Lublinie lub okolicach;
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (w tym sporządzaniem zażaleń, apelacji oraz kasacji);
 • reprezentowaniem w postępowaniu wykonawczym;
 • reprezentowaniem w postępowaniu sądowym pokrzywdzonych;
 • reprezentowaniem Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania;
 • reprezentowaniem Klientów w sprawach o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.